chiara-160x122.jpg

Ord att leva
augusti 2019

”Ty, där er skatt är, där kommer också ert hjärta att vara” 

(Luk. 12:34) 

Läs mer...

Arkiv Ord att leva

Ord att leva - januari 2019

"Det rätta, endast det rätta, skall vara din strävan" (5 Mos. 16:20)

Femte Moseboken är uppbyggd av en serie tal som Mose gav i slutet av sitt liv. Han påminner de nya generationerna om Herrens lagar, medan han på avstånd betraktar det utlovade landet som han modigt har lett Israels folk fram till. I denna bok framställs Guds lag först och främst som "ordet" från en far som tar väl hand om alla sina barn. Det är ett sätt att vandra genom livet som Gud har gett till sitt folk för att uppfylla förbundet som han har slutit med dem. Om folket följer lagen troget, mer på grundval av kärlek och tacksamhet än av rädsla för straff, kommer det att kunna fortsätta att räkna med Guds närhet och beskydd. 

 

Förbundet har tagits emot som en gåva från Gud och ett praktiskt sätt att uppfylla det är att med beslutsamhet eftersträva rättvisa. Den troende uppfyller det när han eller hon i tacksamhet minns att Gud har utvalt sitt folk, och avstår från att tillbe andra än Herren, men även när hon vägrar att ta emot personliga fördelar som fördunklar samvetet inför den fattiges behov.

 

"Det rätta, endast det rätta, skall vara din strävan"

Det dagliga livet ställer oss inför många orättvisa situationer, till och med allvarliga, särskilt på bekostnad av de svagaste, av dem som lever på marginalen i våra samhällen. Hur många "Kain" använder inte våld gentemot sin bror eller sin syster! Att utrota ojämlikhet och övergrepp är ett grundläggande krav på rättvisa. En rättvisa som måste börja i våra hjärtan och på de platser där vi befinner oss i våra dagliga liv.

 

Men Gud uppnår inte sin rättvisa genom att förgöra Kain, snarare vill han skydda honom så att han kan återuppta sin vandring[1]. Guds rättvisa är att ge nytt liv.

 

Som kristna har vi mött Jesus. Med sina ord och handlingar, men framför allt med livets gåva och uppståndelsens ljus, har han uppenbarat för oss att Guds rättvisa är hans oändliga kärlek till alla sina barn. Genom Jesus öppnas vägen även för oss att tillämpa och sprida barmhärtighet och förlåtelse, vilket är grunden för den sociala rättvisan.

 

"Det rätta, endast det rätta, skall vara din strävan"

 

Denna vers i Skriften valdes för att fira böneveckan för kristen enhet 2019, som på norra halvklotet äger rum från den 18 till den 25 januari. Om även vi tar emot detta Ord kan vi söka försoningens väg först och främst bland de kristna. Genom att stå till allas tjänst, kan vi effektivt läka orättfärdighetens sår.

 

Sedan några år tillbaka upplever några kristna från olika kyrkor i Palermo i Italien detta. Tillsammans besöker de interner i staden fängelse. Initiativet togs av Salvatore, medlem i ett evangeliskt samfund. Han berättar: ”Jag insåg vilka andliga och mänskliga behov dessa våra medmänniskor hade. Många hade inte familjer som kunde hjälpa dem. Jag bad över det och talade sedan om det med många trossyskon i min och andras församlingar.” Christine som är anglikan fortsätter: ”Att kunna hjälpa dessa medmänniskor i nöd är en glädje för oss, det blir tydligt att Gud har omsorg om alla och vill låta dem bli nådda av Hans kärlek, genom oss. Nunzia, katolik: ”Det här är ett tillfälle för oss både att hjälpa de behövande och att vittna om Jesus också genom materiella ting, i det lilla.”

 

Gruppen tillämpar det som Chiara Lubich uttryckte i den lutherska Sankta Anna-kyrkan i Augsburg, Tyskland under ett ekumeniskt möte 1998: ”Om vi kristna ser till vår historia… blir vi oundvikligen bedrövade över att den ofta varit en ständig följd av motsättningar och kamp. Säkert finns orsakerna i historiska, kulturella, politiska, geografiska och sociala omständigheter… men det beror även på bristen hos de kristna i det som förenar dem, nämligen kärleken. Ett ekumeniskt arbete kan bli verkligt fruktbart i den utsträckning som de berörda parterna kan se nyckeln till att förstå varje oenighet, och återskapa enhet, i den korsfäste och övergivne Kristus som på nytt överlåter sig åt Fadern. När enheten levs, får den en effekt: Jesu närvaro bland människorna, i gemenskapen. Jesus sa: ’Där två eller tre är samlade i mitt namn är jag mitt ibland dem.’ (Matt 18:20) Jesus närvarande i gemenskapen mellan en katolik och en lutheran som älskar varandra, mellan anglikaner och ortodoxa, armeniska och reformerta kristna. Tänk vilken fred vi redan nu skulle uppnå, så mycket ljus vi skulle få för den ekumeniska vandringen framåt!” [2]

 

 

Letizia Magri[1] Jfr 1 Mos 4: 8-16

[2] Lubich, Chiara. 29 november 1998. Preghiera ecumenica per l’Avvento [Ekumenisk bön i advent]. Augsburg, Tyskland. 

Copyright © 2015 Focolarerörelsen i Sverige - All Rights Reserved.