chiara-160x122.jpg

Ord att leva
juli 2019

"Ge som gåva vad ni har fått som gåva" 
(Matt. 10:8) 

Läs mer...

Arkiv Ord att leva

'

"Godta därför varandra, så som Kristus har godtagit er till Guds ära." (Rom. 15:7)

Dessa ord hör till de sista uppmaningarna som Paulus riktar till Roms kristna i sitt brev till dem. Församlingen i Rom, likt många andra spridda i den grekisk-romerska världen, bestod av troende med ursprung i såväl hedendomen som i judendomen, alltså sinsemellan väldigt olika vad gäller mentalitet, kultur och andlighet. Denna mångfald ledde ofta till en ömsesidigt dömande attityd samt fördomar, diskriminering och intolerans, vilket säkerligen inte var i samklang med den ömsesidiga öppenhet som Gud ville att de skulle ha.

För att hjälpa dem att övervinna sådana svårigheter, inser aposteln att det effektivaste sättet är att få dem att reflektera över nåden i deras omvändelse. Det faktum att Jesus hade kallat dem till tro, genom att dela med sig av sin Andes gåva, var det påtagliga beviset på kärleken med vilken Jesus hade tagit emot var och en av dem. Trots deras förflutna samt olika ursprung, hade Jesus tagit dem till sig för att bilda en enda kropp.

"Godta därför varandra, så som Kristus har godtagit er till Guds ära."

Dessa Pauli ord påminner oss om en av de mest rörande aspekterna i Jesu kärlek. Med sin kärlek välkomnade Jesus under sitt jordiska liv alltid alla, särskilt de mest marginaliserade, de mest behövande, de som levde i utanförskap. Med sin kärlek visade Jesus sitt förtroende för alla, sin förtrolighet, sin vänskap, och rev ned den ena barriären efter den andra som den mänskliga stoltheten och egoismen hade rest i dåtidens samhälle. Jesus blev beviset på den himmelske Faderns fullständigt inkluderande kärlek till var och en av oss, samt på den kärlek som vi, följaktligen, borde visa varandra. Detta är Faderns främsta vilja över oss; därför finns det inte större ära vi kan ge honom än vår strävan att godta varandra så som Jesus har godtagit oss.

"Godta därför varandra, så som Kristus har godtagit er till Guds ära."

Hur kan vi då leva detta månadens Ord? Ordet riktar vår uppmärksamhet på ett av de vanligaste uttrycken för vår egoism och - låt oss erkänna det - det svåraste att övervinna: benägenheten att isolera oss, att diskriminera, marginalisera, utesluta de som är olika oss själva och som skulle kunna rubba vår sinnesfrid.

Vi kan börja med att försöka leva detta Ord först och främst inom familjen, föreningslivet, församlingen, på arbetet m.m., genom att inom oss undanröja dömande, diskriminering, fördomar, bitterhet, intolerans gentemot vår nästa. Attityder som har lätt att smyga sig på och bita sig fast, och som undergräver medmänskliga relationer och förhindrar den ömsesidiga kärleken.

Vidare kan vi föresätta oss att i övriga sociala sammanhang vittna om Jesu inkluderande kärlek gentemot vem det än är som Herren låter oss möta, särskilt dem som vårt egoistiska samhälle tenderar att utesluta eller marginalisera.

Att godta sin medmänniska, den som är olik oss, är grundläggande för den kristna kärleken. Det är utgångspunkten, det allra första steget i byggandet av den kärlekens civilisation, den gemenskapens kultur, som Jesus kallar oss till särskilt idag.

Chiara Lubich (1992)

Copyright © 2015 Focolarerörelsen i Sverige - All Rights Reserved.