chiara-160x122.jpg

Ord att leva
juli 2019

"Ge som gåva vad ni har fått som gåva" 
(Matt. 10:8) 

Läs mer...

Arkiv Ord att leva

Ord att leva, april 2014

”Ett nytt bud ger jag er: att ni skall älska varandra. 
Så som jag har älskat er skall också ni älska varandra”. (Joh 13:34)

Du skulle kanske vilja veta när Jesus uttalade dessa ord. Det var innan hans   lidande började. Då höll han nämligen ett avskedstal, som utgör hans testamente och dessa ord kommer därifrån.
Du förstår alltså hur viktiga de är! Om de ord som en far säger innan han dör är oförglömliga, hur skall det då inte vara med Guds ord?
Du ska alltså verkligen ta dem på allvar! Låt oss tillsammans försöka förstå deras djupa innebörd.

Ett nytt bud ger jag er: att ni skall älska varandra.
Så som jag har älskat er skall också ni älska varandra.

Jesus vet att han snart skall dö och hans ord är präglade av denna insikt. Hans nära förestående död kräver nämligen lösningen av ett problem: Hur ska han göra för att kunna stanna kvar bland de sina och föra Kyrkan vidare?
Du vet att Jesus är närvarande till exempel i de sakramentala handlingarna: i mässan gör han sig närvarande genom Eukaristin.
Men Jesus är närvarande också där man lever den ömsesidiga kärleken. Han sade nämligen: ”Där två eller tre är samlade i mitt namn” (och detta är möjligt genom den ömsesidiga kärleken) ”är jag mitt ibland dem.”
Därför kan han förbli verksamt närvarande i den gemenskap, vars djupa liv är den ömsesidiga kärleken. Genom gemenskapen kan han fortsätta att uppenbara sig för världen och utöva sitt inflytande på den.
Är det inte underbart? Får du inte lust att genast börja leva denna kärlek tillsammans med de kristna du har närmast?
Johannes, som återger de ord som vi här läser, ser i den ömsesidiga kärleken det förnämsta budet för Kyrkan, vars kallelse just är att vara gemenskap och enhet.

Ett nytt bud ger jag er: att ni skall älska varandra. 
Så som jag har älskat er skall också ni älska varandra.

Jesus säger omedelbart därefter: ”Alla skall förstå att ni är mina lärjungar om ni visar varandra kärlek.”
Om du alltså vill söka det sanna tecknet på äkthet hos Kristi lärjungar, om du vill veta deras kännetecken, bör du känna igen dem på att de lever den ömsesidiga kärleken. Man känner igen de kristna på detta tecken. Om det saknas, kan världen inte upptäcka Jesus i Kyrkan.


Ett nytt bud ger jag er: att ni skall älska varandra.
Så som jag har älskat er skall också ni älska varandra.

Den ömsesidiga kärleken skapar enhet. Men vilken verkan har enheten? Jesus säger: ”att de alla skall bli ett… Då skall världen tro.” Genom att enheten uppenbarar Kristi närvaro, inbjuder den världen till att följa efter honom. Då världen möter enheten och den ömsesidiga kärleken, kommer den till tro på Kristus.

Ett nytt bud ger jag er: att ni skall älska varandra. 
Så som jag har älskat er skall också ni älska varandra.

I samma avskedstal talar Jesus om detta bud som ”sitt”. Och därför att det är hans, ligger det honom särskilt varmt om hjärtat. Du ska inte förstå det endast som en norm, en regel eller ett bud vid sidan av de andra. Jesus vill här visa dig på ett sätt att leva. Han vill tala om för dig hur du skall lägga grunden till ditt liv. Detta bud var nämligen grundvalen för de första kristnas liv. Petrus sade: ”Framför allt ska ni älska varandra hängivet. ” (1 Petr. 4:8)
Innan du börjar arbeta eller studera, innan du går till kyrkan, ja före varje handling: se efter om den ömsesidiga kärleken råder mellan dig och dem som lever tillsammans med dig! Om denna grund finns, får allt värde. Utan denna förutsättning är ingenting välbehagligt inför Gud.

Ett nytt bud ger jag er: att ni skall älska varandra.
Så som jag har älskat er skall också ni älska varandra.

Jesus säger dig dessutom att detta bud är ”nytt”. Vad innebär det? Kanske att man inte kände till det tidigare?
Nej. ”Nytt” betyder att det avser ”nya tider”.
Vad är det alltså fråga om?
Ser du: Jesus dog för oss. Han älskade oss alltså till det yttersta. Men hur var hans kärlek? Säkerligen inte som vår. Hans kärlek var och är en gudomlig kärlek. Han säger: ”Liksom Fadern har älskat mig, så har jag älskat er.” (Joh 15:9) Det betyder att han har älskat oss med samma kärlek som han och Fadern älskar varandra med.
För att förverkliga det ”nya” budet måste vi älska varandra i ömsesidighet, med samma kärlek. Som människa äger du inte en sådan kärlek. Men du kan skatta dig lycklig, för som kristen får du ta emot den. Av vem? Den helige Ande ingjuter den i ditt hjärta, ja i alla troendes hjärtan.
Så finns det ett släktskap mellan Fadern, Sonen och oss kristna genom den enda gudomliga kärleken som vi har del i. Det är denna kärlek som för oss in i Treenigheten och gör oss till Guds barn. Det är genom denna kärlek som himmel och jord binds samman.
Genom denna kärlek förs den kristna gemenskapen in i Guds sfär och den gudomliga verkligheten lever på jorden, där de troende älskar varandra.
Tycker du inte att allt detta är gudomligt vackert och att det kristna livet är oerhört fascinerande?

Chiara Lubich -1980

 

'

Copyright © 2015 Focolarerörelsen i Sverige - All Rights Reserved.