chiara-160x122.jpg

Ord att leva
juli 2019

"Ge som gåva vad ni har fått som gåva" 
(Matt. 10:8) 

Läs mer...

Arkiv Ord att leva

Ort att leva april 2015

"Allt har jag varit inför alla" (1 Kor 9:22)

I sitt första brev till församlingen i Korinth, varifrån månadens ord att leva har hämtats, är Paulus tvungen att gå i svaromål mot bristen på hänsyn som några kristna visat honom. De hade ifrågasatt och till och med förkastat hans identitet som apostel. Efter att ha gjort fullständigt anspråk på denna, eftersom han "sett Jesus Kristus" (jfr 9:1), förklarar Paulus anledningen till sin ödmjuka och enkla framtoning, till och med så att han avstår från all slags ersättning för sitt arbete. Trots att han kunnat åberopa sin auktoritet och sina rättigheter som apostel, föredrar han att bli "allas slav". Det här är hans evangeliska strategi.

Empati – de allra yngsta vet spontant hur man gör sig till ett med den andre.

Han är solidarisk med alla typer av personer, till och med så att han blir en av dem, med avsikten att föra evangeliets nyhet till dem. Fem gånger upprepar han "har jag varit" ett med den andre: av kärlek till judarna underkastar han sig Mose lag, trots att han inte anser sig stå under den; med icke-judarna som inte följer Mose lag, lever även han som om han saknade lagen, fastän han i själva verket besitter en krävande lag, Jesus själv; med de som beskrevs som "svaga" - förmodligen nogräknade kristna, som frågade sig om det var rätt eller inte att äta kött av djur som offrats till avgudarna -, gör även han sig svag, fastän han är "stark" och har en stor frihet. Kort uttryckt, är han "allt inför alla".

Varje gång upprepar han att han handlar på så vis för att "vinna" alla till Kristus, för att till varje pris "rädda" åtminstone några. Han inbillar sig inget, har inga triumfalistiska förväntningar, han vet mycket väl att endast några få kommer att svara på hans kärlek. Inte desto mindre älskar han och tjänar alla med den Herre som förebild, som kommit «för att tjäna och ge sitt liv till lösen för många» (Matt 20:28). Vem har gjort sig mer till ett med oss än Jesus Kristus? Han som var Gud «avstod från allt och antog en tjänares gestalt då han blev som en av oss» (Fil 2:7).

“Allt har jag varit inför alla”

Detta ord gjorde Chiara Lubich till en hörnsten i sitt "konsten att älska", sammanfattat i uttrycket "att göra sig till ett". I detta såg hon ett uttryck för kärlekens "diplomati". «När någon gråter - skrev hon - , måste vi gråta med honom och om han skrattar glädjas med honom. Så delas korset och bärs av många skuldror, och glädjen mångfaldigas så att många hjärtan får del av den. […] Göra sig till ett med sin nästa av kärlek till Jesus, med Jesu kärlek, ända tills han blir tagen av Guds kärlek i oss och vill göra sig till ett med oss i ett ömsesidigt utbyte av tjänster, ideal, planer och vänskap. […] Detta är kärlekens diplomati, som har mycket gemensamt med världslig diplomati. Den ger inte uttryck åt allt som kunde sägas, därför att det kunde såra brodern och misshaga Gud. Den vet att vänta och att tala i den rätta stunden för att nå sitt mål: Ordets gudomliga diplomati – Ordet som blev kött för att gudomliggöra oss»

Jesuiten och vetenskapsmannen Matteo Ricci (1552-1610) tog Paulus ord på allvar. Han gjorde sig så till ett med den kinesiska kulturen att t.o.m. dignitärer från det kejserliga hovet blev intresserade och omvände sig. (Tidstypiskt kopparstick)Med finstämd pedagogik lyfter Chiara även fram hindren i vår vardag som lägger krokben för oss i att "göra oss till ett": «Det kan röra sig om ouppmärksamhet eller om att vi förhastat kommer med vår åsikt eller att vi vill ge råd i ett olämpligt läge. Vidare kan vi vara föga beredda att göra oss till ett med vår nästa eftersom vi anser att denne inte uppskattar vår kärlek, eller kan vi bromsas av andra förutfattade meningar om vår nästa. Ibland hindras vi av ett outtalat intresse av att vinna han eller henne för vår sak». Det är därför «verkligen nödvändigt att lämna eller skjuta upp allt som upptar vårt sinne och vårt hjärta, för att göra oss till ett med de andra» . Det handlar alltså om en ständig och outtröttlig kärlek, uthållig och osjälvisk, som i sin tur litar på Guds större och mäktigare kärlek.

Dessa är värdefulla riktlinjer som kan hjälpa oss att leva ordet under denna månad, att ärligt börja lyssna till den andre, försöka förstå honom eller henne inifrån genom att sätta oss in i det som han eller hon lever och erfar och dela hans eller hennes bekymmer och glädjeämnen:

“Allt har jag varit inför alla”

Vi ska inte tolka denna evangeliska inbjudan som ett krav att ge avkall på våra egna övertygelser, som om vi okritiskt skulle godta den andres beteenden i alla lägen, eller som om vi inte skulle ha en egen livsstil eller egna tankar att komma med. Om man har visat den andre så mycket kärlek att man ”blivit den andre”, och om det man delat med sig av har varit en gåva av kärlek som har skapat en ärlig relation, kan och bör man uttrycka sin egen åsikt, även om det kanske kan såra. I detta är det dock viktigt att man behåller ett djupt kärleksfullt förhållningssätt. Att göra sig till ett är inte ett tecken på svaghet, inte en strävan efter en lugn och konfliktfri samexistens, utan ett uttryck för en person som är fri och ställer sig i andras tjänst; det kräver mod och beslutsamhet.

Det är viktigt att även ha klart för sig vad syftet med att göra sig till ett är.

Paulus ord som vi kommer att leva denna månad fortsätter, såsom vi antytt tidigare, med uttrycket: «… för att åtminstone rädda några». Paulus rättfärdigar sitt ”allt har jag varit” med önskan om att det ska leda fram till frälsningen. Det är en väg till den andres inre, för att låta det goda och sanna som redan finns där blomma ut till fullo, för att utplåna eventuella tillkortakommanden och plantera evangeliets frö där. Aposteln känner varken gränser eller ursäkter inför denna uppgift, han kan inte dra sig undan eftersom det är Gud själv som anförtrott honom den, därför måste han uppfylla den "till varje pris", med kärlekens egen uppfinningsrikedom.

Det är denna avsikt som ytterst motiverar att vi "gör oss till ett”. Även politiken och handeln vill komma människorna inpå livet, tränga in i deras tankar, snappa upp deras önskemål och behov, men där finns alltid en strävan efter egennytta. Istället har «den gudomliga diplomatin - skulle Chiara tillägga – ett stort och unikt kännetecken: den tänker på den andres bästa och är alltså fri från varje skugga av egoism» .

Alltså "göra sig till ett" för att hjälpa alla att växa i kärlek, så att vi medverkar till att förverkliga det universella syskonskapet, Guds dröm med skapelsen, anledningen till att Jesus gav sitt liv.

Fabio Ciardi

Copyright © 2015 Focolarerörelsen i Sverige - All Rights Reserved.