• 08-812 115 / 08-612 78 98
  • Den här e-postadressen skyddas mot spambots. Du måste tillåta JavaScript för att se den.

Pressmeddelande - 19 maj 2022

Focolarerörelsen offentliggör vilka åtgärder som ska vidtas för att skydda barn och utsatta vuxna som svar på den oberoende utredningen av GCPS Consulting

Betydande steg framåt tas för att utöka och förstärka åtgärder som rör förebyggande, utbildning, kompensation och ansvarsbedömning. Dessa kommer att garantera rättvisa för alla offer och implementera en kultur där absolut prioritet ges till kärlek, till den enskildes värdighet och till säkerhet och transparens inom alla områden av rörelsen.

”I dag publicerar vi ett första svar på rekommendationerna i rapporten från GCPS Consulting om fall av övergrepp på barn av en före detta medlem i Focolarerörelsen i Frankrike. Vi inser att dessa initiala åtgärder inte är uttömmande, utan utgör en del av en avgörande process för omställning av rörelsens liv och verksamhet så att varje barn och varje människa, i all sin mångfald, står i centrum för alla processer som rör omsorg, trygghet, upprättelse och nystart.

Med dessa ord presenterade Margaret Karram, Focolarerörelsens president, de steg som rörelsen nu tar, även tack vare rekommendationerna från GCPS Consulting. Dessa åtgärder är ett komplement till Riktlinjerna för skydd av barn och utsatta vuxna (som följs i Focolarerörelsen sedan 2014 och för närvarande revideras enligt internationell standard) och till utbildningarna om skydd för medlemmar i rörelsen.

”Först och främst”, förklarade hon, ”vill jag vända mig till alla offer för sexuella övergrepp, särskilt i Frankrike. Personligen och å rörelsens vägnar vill jag tacka er för modet att dela ert vittnesbörd och er smärta. För oss är dessa den väsentliga utgångspunkten i denna reningsprocess. Jag vill också tacka Focolarerörelsens gemenskap i Frankrike för dess mod inför så mycket lidande. Vi tillkännager nu inrättandet av en central disciplinnämnd, som ska ha till uppgift att bedöma rörelsens ledningsansvar, i fall av övergrepp, för att nå klarhet och ge offren rättvisa.

Margaret Karram avslutade, ”Först och främst sätter vi evangeliet som en grund för denna förnyelseprocess. Vi vill sätta tillbaka evangeliet i centrum för allt vi gör. Dessutom kräver de allvarliga utmaningar som världen i dag upplever, en förnyad tillämpning av enhetens spiritualitet så att den kan vara ett redskap för syskonskap och fred.”

De åtgärder som anges nedan kommer att genomföras på kort, medellång och lång sikt och anses vara de mest angelägna och väsentliga stegen för att på ett handfast sätt föra rörelsen in på en väg av att ställa till rätta och av positiv nystart.

Offren i centrum: Presidentens personliga bön om förlåtelse

Offren för övergrepp har absolut prioritet i denna process. Därför är utgångspunkten att lyssna, be om förlåtelse, erbjuda hjälp och en väg till upprättelse. Margaret Karram har varit i personlig kontakt med offren i Frankrike, när så har varit möjligt med hänsyn till respekten för integritet. Hennes önskan är att nå dem alla, med respekt för dem som önskar att förbli anonyma.

Ett nätverk för att välkomna och lyssna på offer

Lokala kommissioner för barns och utsatta vuxnas välbefinnande och skydd kommer att förstärkas (där de redan finns) eller inrättas varhelst det är nödvändigt och kommer att inkludera yrkesverksamma inom områdena psykologi, juridik, fortbildning och utbildning. Dessa kommissioner är oberoende av de styrande organen inom Focolarerörelsen och kommer att vara kontaktpunkter för anmälningar om övergrepp och kommer att ha till uppgift att inleda förfaranden/processer. De lokala kommissionerna kommer också att fungera som ”Listening Points” och den första kontaktpunkten för alla som vill dela med sig av sina erfarenheter av övergrepp, våld, obehag eller traumatiska upplevelser av något slag, och även få tillgång till – om så efterfrågas – rådgivning för att identifiera nästa steg. I detta avseende är ”Listening Points” redan aktiva i vissa länder, såsom Frankrike och Tyskland.

Utarbeta en ordning för ersättning till offer för övergrepp som begåtts inom Focolarerörelsen

Ett förfarande för Focolarerörelsen för att ersätta offer håller på att utarbetas.

Inrättande av en disciplinnämnd

En central disciplinnämnd kommer att inrättas, som till största delen består av externa yrkesverksamma inom juridik och psykologi, för att bedöma ansvaret hos Focolarerörelsens ledarskap när det gäller att hantera sexuella och andliga övergrepp samt maktmissbruk. Den kommer att arbeta på grundval av en disciplinkod, som kommer att utarbetas i samförstånd med nämnden själv och kommer att fastställa etiska principer och sanktioner.

Publicering av en världsvid årlig rapport

En rapport om det arbete som utförts av den Centrala Kommissionen för Barns och Utsatta Vuxnas Välbefinnande och Skydd (CO.BE.TU) kommer att publiceras årligen vad gäller fall av övergrepp och om åtgärder som vidtagits för att förebygga dessa samt för att skydda barn.

Skyddet är ett ansvar för alla medlemmar i rörelsen

För att stärka denna medvetenhet, kommer rörelsen att göra det möjligt för varje medlem, inklusive barn och de som vill bli medlemmar, att delta i en grundkurs om skydd av barn och utsatta vuxna, organiserad av de lokala kommissionerna för välfärd och skydd av barn och utsatta vuxna.

Utbildningar för dem som innehar ledarroller

Kurser förbereds för att utbilda personer i ledarroller – oavsett vilken nivå de är verksamma på – att implementera former av medansvar, ökad transparens i beslutsprocesser, växling av roller och fortbildning i att ge råd och vägledning, med hänsyn till skillnaden mellan ledarskapets område och samvetets område.

Möjligheter till delande och kurser för Focolarerörelsens vidare gemenskaper

De vidare Focolaregemenskaperna på olika orter bör möjliggöra de nödvändiga processerna för urskiljning, öppen dialog och förståelse för korrekt relationsdynamik. Efter publiceringen av den oberoende undersökningen av GCPS Consulting har många av rörelsens grupper och kommuniteter redan börjat ha tillfällen med delande och dialog om frågor som rör övergrepp. Rörelsen uppmuntrar sådana initiativ med stöd av experter och yrkeskunniga, där det behövs eller efterfrågas, med hänsyn tagen till olika kulturella skillnader och kulturell sensitivitet.

Stefania Tanesini

+39 338 5 658 244


Presskoordinator Sverige

Elisabeth Palombo
Den här e-postadressen skyddas mot spambots. Du måste tillåta JavaScript för att se den.
070-536 41 33